privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Indien u wilt communiceren met Restaurant Rubens, een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Restaurant Rubens website wilt afnemen is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Restaurant Rubens verwerkt deze gegevens teneinde:
• de Restaurant Rubens website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
• de Diensten die via de Restaurant Rubens website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
• de dienstverlening van Restaurant Rubens, al dan niet via de Restaurant Rubens website te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Restaurant rubens website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Restaurant Rubens uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.
Restaurant Rubens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging
Restaurant Rubens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Restaurant Rubens toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Websites van derden
Restaurant Rubens kan links opnemen naar website van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Restaurant Rubens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Restaurant Rubens raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Restaurant Rubens
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Restaurant Rubens website, kunt u contact opnemen via [email protected]